Slider

Aby zrozumieć wszystkie podstawowe zagadnienia, stworzyliśmy słownik Forex dzięki któremu będziesz mógł doskonalić swoją wiedzę. Oferujemy Państwu kompleksową  pomoc, tak aby każdy z naszych klientów nie martwił się o przygotowanie merytoryczne do handlu.

 

A - F

Exchange rate regimen where a currency’s exchange rate is pegged (fixed) in relation to a stronger currency, such as the US dollar or the euro. The pegged rate is adjusted occasionally in an attempt to improve the country’s competitive position. For example, China’s yuan is sometimes pegged to the US dollar.

Gdy Banki lub podmioty finansowe wystawione są na działanie pojedynczego klienta na rynku Forex.

Handel, który jest prowadzony za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji.  System API umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych funkcji handlowych w ich własnych systemie informatycznych.

Cena po której inwestor zgadza się dokonać transakcji zakupu.

{slider=Automatic Trade Handel Automatyczny}

Inwestor który korzysta z automatycznego systemu do zawierania transakcji.

W zakresie obrotu, waluty są notowane pod względem danego układu pary. Pierwsza waluta w parze jest walutą bazową. Waluta bazowa jest to waluta, w stosunku do której kursy są zazwyczaj podawane w danym kraju. Przykłady: USD / JPY, dolar amerykański jest walutą bazową; EUR / USD, euro jest walutą bazową.

Cena po której inwestor zgadza się dokonać transakcji sprzedaży.

Broker forex to osoba lub firma, która realizuje transakcję pomiędzy kupującym, a sprzedającym. Broker pobiera prowizję od transakcji, gdy transakcja dojdzie do skutku.

Zlecenie wykonania transakcji po cenie nie wyższej niż określona, przy czym limit oznacza tu ustaloną cenę. 

Rodzaj wykresu , który w swojej konstrukcji i budowie oddaje najwięcej inforamcji na temat ceny.

Strategia, w której inwestor wybiera układ par walutowych z największą różnicą w stopach procentowych , dzięki czemu może zarabiać na swapach. 

Jeśli pozycja jest zamknięta, to transakcja uznawana jest za zakończoną – niezależnie od tego, czy pozycja była krótko czy długoterminowa, jak również czy przyniosła zysk czy stratę.

Inaczej cena zamknięcia, to ostateczny kurs, po jakim dany instrument podlegał wymianie danego dnia, w ramach danej świecy lub w określonych ramach czasowych.

Trader który otwiera i zamyka swoje transakcje w ciągu jednego dnia handlowego.

Długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen w gospodarce przekładający się na wzrost siły nabywczej pieniądza. W warunkach deflacji za tę samą ilość pieniędzy po pewnym czasie można kupić więcej towarów i usług.

The volume of buy and sell orders waiting to be transacted for a particular currency pair at a particular point in time.

 

Broker korzystający z modelu Electronic Communications Networks (ECN), by zapewniać klientom bezpośredni dostęp do dostawców płynności.

 

Konto handlowe, która nie należy do danej osoby, ale  firmy, która wyznacza osobę odpowiedzialną za podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

 

Kurs po jakim można wymienić jedną walutę na drugą.

Oprogramowanie powszechnie znane jako robot transakcyjny , które może być programowane przez klienta i dokonywać automatycznych transakcji.

W momencie, gdy inwestor chce dokonać transakcji po ustalonej cenie, może stworzyć zlecenie Fill or Kill – oznacza to, że jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane po ustalonej cenie, to ma zostać anulowane.

Sytuacja w której Bank Centralny danego Państwa utrzymuje oficjalny kurs wymiany waluty, często też dokonuje interwencji aby utrzymać kurs w danym zakresie.

Zakup lub sprzedaż jednej waluty za drugą.

Wpływ, jaki wydarzenia polityczne i ekonomiczne mają na wysokość cen na rynkach finansowych (zmiany stóp procentowych, stopa bezrobocia etc). 

Kontrakt ten jest odmianą kontraktu forward- czyli umowy zawartej w danym momencie, a obejmującej dostawę towaru w określonym terminie w przyszłości po cenie uzgodnionej w chwili zawierania umowy.

G - L

Zakup pary walutowej.

Sprzedaż pary walutowej.

Inwestorzy stosują zabezpieczenia, mające ich chronić i zmniejszać ryzyko, wynikające z niekorzystnych zmian na rynku. Zabezpieczenia polegają na tworzeniu dwóch przeciwstawnych w stosunku do siebie inwestycji, przez co minimalizuje się straty, mogące pojawić się w wyniku wahań cenowych.

Proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.

 

Umożliwia organizacjom i osobom fizycznym na całym świecie otrzymanie prowizji za polecenie nas nowym klientom.

Dźwignia to narzędzie brokerskie, pozwalające na zmaksymalizowanie siły nabywczej inwestora dzięki możliwości składania depozytu na niewielkie kwoty i obracania większymi ilościami. Dźwignię wyraża się jako proporcję – przykładowo jeśli wynosi ona 1:100, to siła nabywcza inwestora jest zwiększana stukrotnie.

Zlecenie na wykonanie inwestycji po cenie ustalonej lub lepszej.

Wielkość określająca dostępność określonej pary walutowej na rynku.

Lot oznacza standaryzowaną ilość instrumentu, w który inwestujesz. W terminologii Forex jeden lot oznacza 100 000 jednostek waluty bazowej.

M - R

Odnosi się do kwoty, jaką musisz mieć na koncie, by utrzymać pozycję otwartą.

Powiadomienie o potrzebie dofinansowania konta inwestycyjnego, by spełnić wymogi marginalne i utrzymać istniejące pozycje jako otwarte.

Zlecenie inwestycji, które ma zostać wykonane natychmiastowo w najlepszej dostępnej cenie.

 

T

To zdecentralizowany rynek pozagiełdowy. Zyskuje on coraz większą popularność, głównie ze względu na swoją elastyczność. Aby zawrzeć transakcję, trzeba się po prostu „dogadać”. Słowem, obie strony muszą wcześniej uzgodnić wszystkie warunki transakcji. Stronami mogą być zarówno banki, brokerzy, przedsiębiorstwa, inwestorzy indywidualni, a także spekulanci. Wymiana odbywa się bezpośrednio za pomocą systemów elektronicznych i teleinformatycznych. A co ma OTC do rynku Forex? A, że to jedno i to samo.

Transakcja rynkowa , która zostaje przetrzymana na kolejny dzień.

Percentage in Point (Pip), oznacza najmniejszą zmianę ceny, jaka jest możliwa do odnotowania w kursie wymiany. W większości przypadków pary walutowe wyceniane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, a najmniejsza zmiana widoczna jest na ostatniej cyfrze.

Tranzakcja która jest wciąż otwarta.

Zamknięcie pozycji.

Druga waluta w parze określana jest jako waluta kwotowa. Przykładowo dla pary EUR/USD walutą kwotową jest USD.

Cena po jakiej dana waluta może być zakupiona lub sprzedana.

Wskazują na cenę, przy której większość inwestorów sądzi biorąc pod uwagę analizę techniczną, iż cena po jej osiągnięciu pójdzie w dół.

Strategia inwestycyjna , która podpowiada jak racjonalnie zarządzać swoim kapitałem, minimalizować ryzyko np.szybko ucinać stratne transakcje i maksymalizować zyski.

W branży Forex kursem rolowania określa się wysokość odsetek, płaconych lub zarabianych przez inwestorów gdy utrzymują (rolują) pozycję otwartą przez noc.

S - Z

 Jest szczególną strategią spekulacyjną, która polega na zawieraniu krótkich, nierzadko kilku- lub kilkunastosekundowych transakcji (przyjmuje się, że większość transakcji, które można zaliczyć do kategorii scalpingu trwa nie więcej niż 1 minutę). Wyniki osiągane przez tradera są uzależnione od liczby pozytywnie zamykanych transakcji, z których każdy przynosi zysk nieprzekraczający na ogół jednak kilku pipsów.

Sytuacja, w której inwestor wykonuje zlecenie po cenie, która znacznie różni się od spodziewanej. Dzieje się tak zwykle w okresach wysokiej zmienności, kiedy inwestorzy korzystają ze zleceń rynkowych i zleceń zatrzymania strat.

Sytuacja, w której inwestor wykonuje zlecenie po cenie, która znacznie różni się od spodziewanej. Dzieje się tak zwykle w okresach wysokiej zmienności, kiedy inwestorzy korzystają ze zleceń rynkowych i zleceń zatrzymania strat.

Różnica pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży a kursem (ceną) kupna aktywów (np. walut, papierów wartościowych, towarów).

Zlecenie kupna lub sprzedaży instrumentu w momencie osiągnięcia określonej ceny. Zlecenia te tworzy się, by ograniczyć straty na danej pozycji.

Transakcja SWAP nazywana jest również rolover i overnight – jest to operacja pozostawienia otwartej pozycji na następną dobę, za którą dostajemy lub płacimy odsetki. Transakcje na rynku FOREX wiążą się ze swapami.

Zlecenie zamknięcia pozycji w momencie osiągnięcia określonej ceny.

 

Termin odnosi się do stopnia niepewności, związanej z fluktuacją ceny danego instrumentu lub pary walutowej.

Electronic transfer of funds from one bank to another.

ZACZNIJ HANDLOWAĆ TERAZ

  •  Przyjemny interface
  •  WIelojęzyczne wsparcie 32 języki
  •  Zlecenia w czasie rzeczywistym
  •  Trailing Stops
  •  Zlecenia Oczekujące - wraz z Buy Stop
  •  Expert Advisors (EAs)

Contact us

* Transakcje Forex & CDF
niosą ze sobą ryzyko utraty kapitału.

We are using cookies to give you the best experience on our site. Read Terms & Conditions